Regulamin zajęć w pracowni elektrycznej


 1. Zajęcia w danej grupie prowadzi nauczyciel, który kieruje całokształtem pracy.
 2. Każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP w pracowni oraz niniejszego regulaminu.
 3. Uczniowie przybywają na zajęcia punktualnie w obuwiu obowiązującym wg regulaminu szkolnego.
 4. Zajęcia rozpoczynają się i kończą o ustalonej przez prowadzącego godzinie. W czasie zajęć nie ma żadnych przerw o ile nie wyznaczy ich prowadzący zajęcia.
 5. W każdej grupie wyznaczeni zostają dyżurni, którzy wydają przyrządy, utrzymują czystość w pracowni, sprzątają salę po ćwiczeniach oraz wykonują prace zlecone przez prowadzącego na rzecz pracowni.
 6. W czasie zajęć nie wolno samowolnie opuszczać stanowiska pracy, ani też pracowni. Uczniowie zobowiązani są do przebywania w sali, w której odbywają się zajęcia. Zabronione jest samowolne wchodzenie i przebywanie w zapleczu pracowni.
 7. Na zajęciach należy zachowywać się spokojnie, cicho i utrzymać porządek na swoim stanowisku pracy.
 8. Przed rozpoczęciem montowania układu, należy sprawdzić stan powierzonych przyrządów i o ile budzi on zastrzeżenia należy zgłosić to prowadzącemu.
 9. W pracowni nie wolno spożywać posiłków i pić napojów.
 10. W trakcie zajęć zabronione jest używanie telefonów komórkowych.
 11. Po zmontowaniu układu pomiarowego należy zgłosić każdorazowo układ do sprawdzenia.
  Nie wolno załączać napięcia do układu nie sprawdzonego. Po dokonaniu pomiarów w danym układzie, należy układ ten zgłosić do sprawdzenia łącznie z protokołem pomiarów.
 12. Przed zgłoszeniem układu do sprawdzenia należy układ ten sprawdzić - szczególnie zwrócić uwagę na zakresy pomiarowe mierników.

POWRÓT


ELEKTRYK © 2009, Zespół Szkół Elektrycznych, Włocławek