Instrukcja BHP dla uczniów odbywających zajęcia w pracowni elektrycznej


  Zajęcia w pracowni elektrycznej są realizowane przy użyciu kosztownych przyrządów oraz sprzętu pomiarowego. Pomiar przeprowadza się często przy stosowaniu niebezpiecznych napięć zasilających. Dla zapewnienia właściwego bezpieczeństwa pracy uczniów oraz ochrony urządzeń przed uszkodzeniem należy:
 1. Uważać, aby przyrządy pomiarowe i sprzęt pomiarowy nie uległy uszkodzeniom mechanicznym. Są one bardzo często przyczyną powstania uszkodzeń w obwodach elektrycznych używanych przyrządów i sprzętu pomiarowego.
 2. Zapobiegać uszkodzeniom mechanicznych przyrządów i sprzętu pomiarowego przez ostrożne przenoszenie i ustawianie ich na stołach laboratoryjnych.
 3. Przed przystąpieniem do zestawienia połączeń dla zadanego układu pomiarowego sprawdzić, czy otrzymane przyrządy i sprzęt pomiarowy nie są uszkodzone mechanicznie (np. uszkodzenie obudowy, luźno umocowane zaciski, uszkodzona izolacja itp.). Stwierdzanie takiego uszkodzenia należy zgłosić natychmiast nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
 4. Przyrządy i sprzęt pomiarowy ustawiać na stanowisku pomiarowym tak, aby połączenia pomiędzy poszczególnymi urządzeniami były możliwie najkrótsze. Właściwe rozmieszczenie urządzeń oraz właściwe wykonanie połączeń między urządzeniami umożliwia szybkie sprawdzenie prawidłowości połączeń, dobre obserwowanie wskazań mierników oraz łatwą regulację żądanych wielkości elektrycznych.
 5. Przed każdorazowym przyłączeniem układu do sieci zasilającej, sprawdzić stan wyłącznika, który powinien być w pozycji wyłączonej, a następnie dołączyć przewody zasilające układ do zacisków, po uprzednim upewnieniu się, że między tymi zaciskami nie ma napięcia.
  Nie wolno przyłączać przewodów zasilających układ do zacisków tablicy stanowiskowej, jeżeli między tymi zaciskami jest stan napięcia elektrycznego.
  W takim przypadku należy zgłosić się do nauczyciela, który wyłączy na głównej tablicy zasilającej napięcie zasilające dane stanowisko.
 6. Zmontowany układ pomiarowy zgłosić nauczycielowi do sprawdzenia, który po dokonaniu kontroli połączeń sam włączy napięcie zasilające i udzieli dodatkowego instruktażu dotyczącego regulacji parametrów. Stoły pomiarowe powinny być oczyszczone ze zbędnych przedmiotów, narzędzi, przewodów itp.
 7. Każdorazowe zmiany w układzie połączeń między urządzeniami należy dokonywać tylko po uprzednim wyłączeniu napięcia na stanowisku. Dokonane zmiany należy zgłaszać nauczycielowi, który po sprawdzeniu układu połączeń sam włącza napięcie zasilające i udziela dodatkowych wskazówek dotyczących dalszego postępowania.
  Nie wolno włączać napięcia zasilającego do układu niesprawdzonego przez nauczyciela.
 8. W przypadku zauważonych zmian w układzie, mogących spowodować uszkodzenia urządzeń lub stworzyć niebezpieczeństwo porażenia, WYŁĄCZYĆ natychmiast na stanowisku napięcie zasilające i wezwać nauczyciela.
 9. Przy badaniu lub obsłudze maszyn elektrycznych obok niebezpieczeństwa porażenia prądem, istnieje również niebezpieczeństwo porwania ubrania lub okaleczenia ciał przez wirujące części maszyn. W związku z powyższym:
  1. Nie opierać się o obudowę maszyn i urządzeń;
  2. Przy zbliżaniu się do maszyn sprawdzić, czy ubrania nie powiewają swobodnie (rozpięty fartuch, rozpuszczone włosy itp.);
  3. Nie zdejmować osłon z nad części wirujących maszyn;
  4. Nie dotykać części wirujących maszyny;
  5. Przed włączeniem do sieci sprawdzić stan uziemienia;
  6. Po wyłączeniu maszyny z sieci nie hamować ręką lub nogą wirujących części w celu szybszego ich zatrzymania.
 10. Pomiary wykonywać sprawnie i szybko. Po przeprowadzeniu żądanych pomiarów wyłączyć napięcie zasilające układ. Ponowne załączenie napięcia na stanowisku nie wymaga kontroli nauczyciela jeżeli nie było żadnych zmian w połączeniu w układzie. Przed każdorazowym załączeniem napięcia sprawdzić stan połączenia suwaków oporników suwakowych autotransformatora itp. aby uniknąć przeciążenia (uszkodzenia) urządzeń.
 11. Po zakończeniu pomiarów zgłosić się do nauczyciela, który stwierdza czy pomiary i obliczenia zostały dobrze wykonane, sprawdzi stan przyrządów i sprzętu pomiarowego, wyłączy napięcie zasilające stanowisko i wyda polecenie rozłączenia układu. Pomiary źle wykonane muszą być przeprowadzone ponownie.
 12. Rozpoczynać rozłączanie układu od odłączenia przewodów zasilających układ od tablicy stanowiskowej, a następnie dokonać rozłączeń między pozostałymi urządzeniami. Po demontażu, urządzenia zostawić na stole lub na polecenie nauczyciela odnieść je od zaplecza.
 13. Uczniowie odbywający ćwiczenia w pracowni powinni być poddani okresowym badaniom lekarskim. Uczniowie posiadający przeciwwskazania nie mogą przeprowadzać ćwiczeń.
 14. Prowadzący zajęcia z nową grupą, sprawdzi u uczniów znajomość zasad postępowania w wypadku porażenia oraz zasad postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy. Jeżeli wynik sprawdzenia będzie negatywny, to uczeń nie może wykonywać ćwiczenia.
 15. W każdym przypadku porażenia prądem, niezależnie od skutków, należy powiadomić szkolnego technika BHP.
 16. O każdym wypadku pożaru, niezwłocznie powiadomić Dyrekcję Szkoły.
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują ogólne przepisy BHP i p.poż.

POWRÓT


ELEKTRYK © 2009, Zespół Szkół Elektrycznych, Włocławek